นโยบายการยกเลิกสั่งซื้อและคืนสินค้า

1. การยกเลิกการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้น สินค้าดังต่อไปนี้
 • สินค้าชำรุด เสีย หรือเสียหาย จากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่
 • สินค้าที่บรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อไม่อยู่ในสภาพซึ่งบริษัทจะรับคืนได้
 • สินค้าประเภทชุดชั้นใน เครื่องใช้ภายในบ้าน หมอน โดยมีการใช้งานมาแล้ว
 • สินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากใสป้องกันไวรัสและเชื้อโรค (Face Shield) ด้วยเหตุผลด้านความสะอาดและสุข อนามัยที่ดี สินค้าประเภทนี้ไม่รับยกเลิก / เปลี่ยน-คืน ทุกกรณี

2. การเปลี่ยนสินค้า

ทันทีที่ได้รับและ / หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าประเภทพิเศษ ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัดดังนี้
 • สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
 • สินค้าหมวดเสื้อผ้า / แฟชั่น ที่จะเปลี่ยนขนาด จะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก และให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)

3. การคืนสินค้า

 • ลูกค้าจะต้องเก็บสินค้า และอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งหมดที่ได้รับ ใส่ในกล่องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมาะสมสำหรับการส่งคืนสินค้า และบริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า หากสินค้าและอุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่เหมาะสมสำหรับการส่งคืน
 • กรุณาส่งสินค้าคืนตามที่อยู่ ดังต่อไปนี้ บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด (ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า) ที่อยู่ เลขที่ 5/1 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 21 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยัน กรณีต้องการรับบริการหลังการขาย

4. การคืนเงิน

4.1. สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

 • เมื่อลูกค้าแจ้งยกเลิกการชำระเงิน กรณีก่อนได้รับสินค้า บัตรเครดิตจะต้องผ่านการตรวจสอบว่ายกเลิก (voided) เรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าจะได้ รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิตเดิม ภายใน 16 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกกับบริษัท
 • กรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิตภายใน30วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทแล้ว

4.2 สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสด

 • กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (ก่อนได้รับสินค้า) ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 30 วัน ทำการหลังจากได้รับการแจ้งยกเลิก
 • กรณีรับสินค้าแล้ว แต่ขอยกเลิก ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะต้องส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทและได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น บริษัทจะไม่โอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารบุคคลอื่น

5. การบริการหลังการขาย / การประกันสินค้า

 • กรณีสินค้ามีปัญหาเรื่องคุณภาพภายในระยะเวลาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือค่าขนส่ง
 • กรณีสินค้าเสียหายภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า หรือใช้งานผิด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมและการขนส่งแม้ว่าสินค้า นั้นจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกันก็ตาม
 • กรณีสินค้าหมดประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและค่าขนส่ง

6. กรณีมีข้อสงสัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 1577