การสมัครเป็นสมาชิกกับ 1577 โฮมชอปปิ้ง

บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอกราบขอบพระคุณที่สมาชิกได้ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อ เลือกใช้บริการจากบริษัทฯ และเพื่อให้สมาชิกได้ รับประสบการณ์อันดีเยี่ยมยิ่งขึ้นไปจากบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ ขอแนะนำให้สมาชิกได้โปรดเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น รวมถึงการบริการจากบริษัทฯ ได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังนี้

1. เงื่อนไขการสมัคร

การสมัครสมาชิกจะไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิก 1 สมาชิก ต่อ 1 รหัสสมาชิก (Member Code) เท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1 ผู้สมัครสมาชิกต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
        2.2 ผู้สมัครสมาชิกต้องเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายและไม่อนุญาตให้นำสินค้าไปขายต่อทั้งในและนอกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใด
        2.3 ผู้สมัครสมาชิกต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้เยาว์ที่สามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองตามกฎหมายกำหนด และผู้สมัครสมาชิกต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งนี้หากบริษัทฯ เห็นสมควร ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเพิ่มเติม จากผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามลำดับทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หากผู้สมัครสมาชิกขาดหรือปกปิดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ

3. ช่องทางการสมัคร

        3.1 สมัครผ่านช่องทาง เจ้าหน้าที่ CALL CENTER
                3.1.1 สมาชิกสามารถสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ ได้โดยติดต่อมาที่ เจ้าหน้าที่ CALL CENTER 1577 และแจ้งความประสงค์การสมัครเป็นสมาชิกของสมาชิก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ CALL CENTER ดำเนินการสมัครสมาชิกให้สมาชิกแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าสมาชิกได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแล้ว โปรดพิจารณาเพิ่มเติม เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว และ การสมัครเป็นสมาชิกกับ 1577โฮมชอปปิ้ง
                3.1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยจะแจ้งผลการสมัครให้สมาชิกทราบทาง SMS หรือช่องทางอื่นใด ที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ เจ้าหน้าที่ CALL CENTER
                3.1.3 “ความสมบูรณ์ในการเป็นสมาชิก” ของสมาชิกให้นับตั้งแต่ วันที่ผู้สมัครได้รับ SMS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว

        3.2 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (WEBSITE / APPLICATION)
                3.2.1 ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลของสมาชิกผ่านช่องทาง WEBSITE โดยคลิกที่นี่
                3.2.2 เมื่อสมาชิกได้กดยอมรับแล้ว บริษัทฯ ถือว่าขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมบูรณ์และสถานะการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ เมื่อสมาชิกชำระค่าสินค้าถูกต้องครบถ้วน
                3.2.3 เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยจะแจ้งสถานะการสมัครให้สมาชิกทราบทาง SMS ที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้กับช่องทาง WEBSITE หรือช่องทางอื่นใด
                3.2.4 “ความสมบูรณ์ในการเป็นสมาชิก” ของสมาชิกให้นับตั้งแต่ วันที่ผู้สมัครได้รับ SMS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว

4. สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก 1577 Home Shopping

        4.1 สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึง สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ ข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ
        4.2 บริษัทฯ จะติดต่อสมาชิกเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ขอคำแนะนำ หรือ ขอสอบถามความสมัครใจเพื่อทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ แนะนำสาธิตวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ สอบถามเยี่ยมเยียนสมาชิก ตลอดจนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ และอื่นๆ
        4.3 บริษัทฯ จะนำข้อมูลของสมาชิกเพื่อพัฒนาระบบ สินค้า หรือบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกที่จะได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

5. ความเป็นสมาชิก

        5.1 เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้
        5.2 สิทธิของสมาชิกถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอน รวม หรือให้ผู้อื่นได้
        5.3 บริษัทฯ ขอปฏิเสธผู้ที่ใช้สิทธิ์แทนสมาชิกทุกกรณี

6. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก การยกเลิกการเป็นสมาชิก การต่ออายุสมาชิก

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สถานะสมาชิกจะคงอยู่เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ชำระค่าสินค้าครั้งสุดท้ายเว้นแต่สมาชิกได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกโดย
        6.1 สมาชิกสามารถขอเพิกถอนความเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยคะแนนสะสมของสมาชิกจะถูกยกเลิก เมื่อสถานะการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง
        6.2 บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกตามที่ได้กำหนดไว้ หรือ บริษัทฯ ตรวจพบว่า สมาชิกใช้สิทธิต่างๆจากการเป็นสมาชิกในทางมิชอบไม่ตรงต่อความเป็นจริง
        6.3 ความเป็นสมาชิกของสมาชิกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากสมาชิกไม่มีการซื้อสินค้าติดต่อกัน 3 ปี นับจากครั้งสุดท้ายที่ซื้อสินค้า

7. การต่ออายุสมาชิก

สมาชิกสามารถรักษาสถานะความเป็นสมาชิก เพียงสมาชิกซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 3 ปี ที่เป็นสมาชิก หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ CALL CENTER

8. DISCLAIMER ข้อกำหนดยกเว้นความรับผิด

แม้ว่าความเป็นสมาชิกของสมาชิกได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม หากบริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายอยู่ เช่น กฎหมายภาษี กฎหมายเกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรืออื่นใด บริษัทฯ ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของสมาชิกตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนดไว้เพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ จำนวนเงินเลขที่ใบเสร็จ หรืออื่นๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกกับ 1577 โฮมชอปปิ้ง ได้ทุกเมื่อตามระยะเวลาอันสมควร โดยทุกการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าหรือสมาชิกทราบพร้อมทั้งจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

9. ระบบสมาชิก

        9.1 เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯที่มีสถานการณ์เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าถึงระบบสมาชิกได้
         9.2 สมาชิกสามารถใช้ USERNAME และ PASSWORD เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกได้ที่ APPLICATION ได้ตลอดเวลา
         9.3 สมาชิกต้องเก็บรักษา USERNAME และ PASSWORD นั้นให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เป็นความลับ ไม่เปิดเผย ไม่บอก หรืออนุญาตให้ผู้ใดใช้แทน เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของสมาชิกเอง
         9.4 กรณีที่เกิดความสงสัยว่าบัญชีของสมาชิกถูกนำไปใช้ จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อ 1577 เจ้าหน้าที่ CALL CENTER โดยทันที